[Infographic] Tháng 1/2018, cả nước có 10.839 doanh nghiệp thành lập mới

Trong tháng 1/2018, cả nước có 10.839 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 98.272 tỷ, tăng 20,6% về số doanh nghiệp và 8,9% về vốn đăng kỳ so với cùng kỳ 2017…

Tháng 1-2018 cả nước có 10.839 doanh nghiệp thành lập mới

Viết Bình Luận